pippohydro.com: e-commerce profesional pentru electromecanici, hidraulici, agricultori si nu numai...

ItalianoEnglishDeutscheRomanesc
I nostri prodotti

Area Utenti

Cerca prodotto o marchio :

Condiții generale de vânzare la distanță

 

 

Bunurile prezente condițiilor generale sunt puse în vânzare de Elettromek de Germanò Antonino cu sediul legan în via Cristoforo Colombo, 186 98066 Patti (ME) inscrisă la Camera de Comerț de Messina, cod fiscal GRM NNN 72S08G377B și TVA 01885690832.

 

1 - Definiții

În plus definițiile conținute în alte dispoziții a prezentelor Condiții Generale, cuvintele și expresiile folosite aici mai jos cu literă inițială mare au următoarele significații:

 

Condiții Generale” semnifică prezentul act destinat regulamentului achizițiilor online a produselor prin urmare definite;

"Produse" sau “Produs” se înșeleg toate produsele și/sau serviciile comercializate de Elettromek  pe site-ul www.pippohydro.com.

"Consumator" semnifică persoana fizică care îndeplinește statusul de consumator-cumpărător  al Produselor cu scopuri nu referitoare activității comerciale, industriale, artizanale sau profesionale.

"Profesionist" semnifică persoana fizică sau juridică care completează achiziția Produselor cu scopuri referitoare activității comerciale, industriale, artizanale sau profesionale.

Client” sau “Clienți”  semnifică subiectul, adică însuși Consumatorul sau  o Profesionistul, care efectuează achiziția Produselor conform indicațiilor prezente pe site sau în Condiții Generale.

"Site" se înțelege împreunarea paginilor web accesibile prin intermediul digitării a url-ului: www.pippohydro.com

Cererea unei oferte” se înțelege cererea formulată de Clienți și trimisă la Elettromek prin e-mail sau site Pippohydro pentru a primi o Ofertă.

"Ofertă" se înșelege propunerea trimisă de Elettromek de Germanò Antonino prin intermediul Pippohydro la Client făcând referiment la Cererea de Ofertă formulată de acest ultim cu valabilitate predeterminată și indicată în document, conținând indicația corectă a prețurilorși disponibilitatea produselor și chiar cuantificarea prețului pentru livrarea Produselor la adesa indicată de Client.

Ordin de achiziție” se ănșelege comanda cu obligul de plată din partea Clientului care se realizează cu acceptarea în scris a Ofertei în timpul prevăzut.

Contract de vânzare” semnifică contractul de vânzare care se creează între Client și Elettromek de Germanò Antonino prin urmarea acceptării din partea Clientului sau a produsului/elor pe site cu ajutorul coșului. Acest contract va fi considerat condiționat la plata întegrală a sumei indicate în Ordinul de Achiziție.

Magazin” sau “Magazine” semnifică punctl/le de vânzare Elettromek care oferă serviciul pentru Trimitere la Domiciliu pe site-ul www.pippohydro.

 

 

2 - Acceptarea condițiilor generale de vânzare

Înainte de a continua cu achiziția Produselor conform modalității stabilite în Condiții Generale și indicate pe Site-ul Pippohydro, Clientul declară în mod expres de a citi atent și de a accepta în totalitate conținutul Condițiilor generale unite indicațiilor furnizate în timpul procedurii de achiziție. Condițiile generale compun o parte integrantă a oricărei Ofertă, Ordin de achiziție și Contract de Vânzare a Produselor comercializate pe site-ul Pippohydro, în vigoare cu data relativului Ordin.

 

 

3 - Modalitate de stipulare a Contractului de Vânzare

Clientul poate achiziționa Produsele astfel precum ilustrate în schemele informative prezente în paginile site-ului www.pippohydro.com în interiorul Magazinului Elettromek sau către partnerii indicați de acesta.

Pentru a putea efectua o Cerere de Ofertă sau un Ordin de Achiziție este necesar precum Clientul să fie înregistrat pe Site sau că a comunicat Magazinului toate datele cerute în faza de înregistrare: nume și prenume/ societate, adresă e-mail, număr de telefon, adresă de licrare și eventuale date pentru factură.

Clientul, urmărind procedura indica pe Site, va putea alege Produsele de al său interes verificând încă o dată prețul total al Produselor care are intenția de a cumpăra pe baza informațiilor prezente pe Site.

Pentru a verifica cantitățile disponibile, prețurile și tipurile de Produse prealese să fie corecte, nu numai pentru a valuta suma relativă serviciului de trimitere la domiciliu al Produselor, a fost dată posibilitatea Clientului de a efectua o Cerere de Ofertă ”structurată” utilizând aria site-ului dedicată sau ”nu structurată” formulând o cerere la adresa de poștă electronică prezentă pe Site.

Cererea de Ofertă nu va avea niciodată valoare unui Ordin de achiziție.

Magazinul preales va lucra Cererea de Ofertă, va trimite Oferta la adresa de poștă electronică comunicată de Client în momentul înregistrării pe Site în maxim 48 (patruzecișiopt) ore lucrătoare.

Ferta va avea valabilitate predeterminată și va fi indicată în document, după care aceasta va pierde a sa eficacitate și nu va mai putea fi obiect de confermă din partea Clientului; acesta, dacă interesat de achiziție, va trebui să facă o nouă cerere de Ofertă. Elettromek își rezervează dreptul de a refuza trimiterea Ofertei cu titlu exemplificativ în următoarele cazuri: (i) furnizarea de date anagrafice nu reale; (ii) o anterioară  problemă cu Clientul la orice titlu în confront societății Elettromek, (iii) în orice alt caz incompatibilitate cu interesele economice și politicele companiei.

 

Contractul de Vânzare va avea loc cu comunicarea prin poștă electronică la adresa semnalată pe Site la acceptarea Ofertei din partea Clientului până la data de valabilitate a ofertei specifice. Până la termenul în scădere Clientul va putea efectua plata prin transfer bancar sau card de credit /paypal a sumei totale a Produselor și a serviciilor livrării indicate în Oferta acceptată și va comunica Magazinului preales prin poștă electronică extremele plății efectuate (numărul deCRO și/sau contabilă bancară sau numărul tranzacției cardului de credit).Magazinul va efectua verificările plății îniante de a continua cu livrarea Produselor subiecte Ordinului de Achiziție.

Dacă plata Produselor nu vine efectuată până la data determinată în Ofertă, și/sau prin urmare verificării Magazinului rezultă că plata nu a fost efectuată sau rezultă parțială respectiv datelor conținute în Ofertă, Contractul de vânzare se va interpreta automat și prin urmare nu are nici un efect.

 

 

4 - Modalitate de Plată a Poduselor și restituire

Fiecare plată a Produselor din partea Clientului poate fi efectuată prin transfer bancar sau prin card de credit/Paypal.

Causala pe bonul de transfer bancar : (i) numărul și data Ofertei și/sau ordin on line, (ii) numele și prenumele/firma socială a Clientului;

Transferul bancar va trebui efectuat în favoarea Elettromekcu extremele care vor fi  indicate în Oferta și/sau ordinul on-line.

Fiecare eventuală restituire la Client va fi acreditatprin intermediul unei din modalitățile propuse de Elettromek la alegerea Clientului, în timp foarte scurt

In caso di esercizio del diritto di recesso da parte del Consumatore, così come disciplinato dall’art. 9 delle Condizioni Generali, Elettromek accrediterà il rimborso al massimo entro 30 giorni dalla data in cui Elettromek è venuta a conoscenza del recesso del Cliente. In caso di esercizio del diritto di recesso Elettromek non sarà tenuta a rimborsare i costi supplementari, qualora il Consumatore abbia scelto espressamente un tipo di consegna diversa e più onerosa a quella standard proposta da Elettromek. Elettromek si riserva comunque il diritto di trattenere il rimborso finché non abbia ricevuto i beni, finché il Consumatore non abbia dimostrato di aver rispedito gli stessi o nel caso in cui i beni non siano restituiti integri nel prodotto e nell’imballo.

 

 

5 - Tempi e modalità della consegna dei Prodotti

Elettromek provvederà a recapitare al Cliente i Prodotti, selezionati ed ordinati con le modalità previste nel Preventivo, solo ed esclusivamente sul territorio italiano, mediante corrieri e/o spedizionieri di sua fiducia. Eventuali servizi aggiuntivi alla consegna (ad esempio: consegna veloce, consegna al piano, consegna su appuntamento), ove disponibili, andranno concordati direttamente con Elettromek.

I tempi medi di consegna sono indicati per ogni prodotto presente sul sito, in apposite tabelle accanto al prezzo di vendita, i costi di spedizione a carattere generale sono indicati alla sezione trasporto oppure in caso di preventivo saranno indicati  e trasmessi al cliente assieme ai costi di spedizione .

La consegna  dei Prodotti, avverrà all’indirizzo indicato dal Cliente nel modulo d'ordine. Il Cliente in fase di accettazione della fornitura si impegna a verificare che le informazioni relative al suo indirizzo siano corrette.

La consegna dei Prodotti è subordinata al pagamento, da parte del Cliente, del prezzo dei Prodotti e dei servizi connessi alla consegna.

Condizioni e termini di consegna diversi da quelli previsti nelle Condizioni Generali devono essere preventivamente concordate tra il Cliente e Elettromek e da quest’ultima accettate per iscritto.

La documentazione fiscale (fattura, scontrino e/o ddt) viene rilasciata da Elettromek attraverso il trasportatore o inviata a mezzo posta elettronica al momento della spedizione o della consegna dei Prodotti. Al momento della consegna dei Prodotti il Cliente è tenuto a controllare  che il numero dei colli in consegna corrisponda a quanto indicato nel documento d’accompagnamento del corriere e che l'imballo dei Prodotti risulti integro, non danneggiato, né bagnato o alterato. Una volta sottoscritto il documento di trasporto del Corriere, il Cliente non potrà più opporre alcuna contestazione circa quantità e qualità di quanto ricevuto.

 

 

6 - Prezzi

Tutti i prezzi di vendita dei Prodotti esposti e indicati all’interno del Sito sono espressi in Euro e non sono comprensivi di IVA.

I costi di preparazione e spedizione e gli eventuali oneri accessori, se presenti, sono indicati e calcolati nella procedura di acquisto o specificati chiaramente nel Preventivo.

I prezzi dei Prodotti indicati sul sito www.pippohydro.com potrebbero presentare errori o omissioni e pertanto non potranno considerarsi corretti e/o definitivi, sino alla redazione dell'ordine da parte dello staff di pippohydro.

 

 

7 - Responsabilità

Elettromek non assume alcuna responsabilità per disservizi imputabili a causa di forza maggiore o caso fortuito, nonché dipendenti da malfunzionamenti e disservizi della rete internet, nel caso in cui non riesca a dare esecuzione all’ordine nei tempi previsti dal contratto.

Le descrizioni dei prodotti e le immagini contenute nel Sito, hanno meramente titolo indicativo e non hanno carattere contrattuale. Non potranno essere attribuite a Elettromek responsabilità in caso d'indisponibilità di uno o più Prodotti.

Elettromek non sarà inoltre responsabile in merito a danni, perdite e costi subiti dal Cliente a seguito della mancata esecuzione del Contratto di Vendita per cause a lui non imputabili, avendo il Cliente diritto soltanto alla restituzione integrale del prezzo corrisposto e degli eventuali oneri accessori sostenuti.

 

8 - Garanzia Legale per i Consumatori

Ai sensi del D.Lgs 206/2005 (“Codice del Consumo”) tutti i Prodotti in vendita nel Sito sono coperti dalla Garanzia Legale di 24 mesi.

In base alla Garanzia Legale di 24 mesi Elettromek è responsabile nei confronti del Consumatore per i difetti di conformità dei Prodotti non riscontrabili al momento dell’acquisto. Il difetto di conformità sussiste quando (i) il Prodotto non è idoneo all’uso al quale deve servire abitualmente (ii) non è conforme alla descrizione o non possiede le qualità promesse dal venditore (iii), non offre le qualità e le prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo (iv) non è idoneo all’uso particolare voluto dal Consumatore se portato a conoscenza di Elettromek al momento dell’acquisto del Prodotto. Il difetto dei Prodotti di conformità che si manifesti entro 24 mesi dalla data di definizione del Contratto di Vendita deve essere denunciato dal Consumatore entro i 2 mesi successivi dalla data della scoperta del difetto del Prodotto.

 

In ogni caso, salvo prova contraria, i difetti di conformità  dei Prodotti -  che si manifestino entro 6 mesi dalla consegna dei Prodotti - si presume esistano già a tale data, a meno che tale ipotesi sia incompatibile con la natura dei Prodotti o con la natura del difetto di conformità.

In caso di difetto di conformità, il Consumatore potrà chiedere a Elettromek, alternativamente e senza spese, alle condizioni di seguito indicate (i) la riparazione o la sostituzione del Prodotto acquistato (ii) una riduzione del prezzo di acquisto o (ii) la risoluzione del Contratto di Vendita salvo la richiesta non risulti oggettivamente impossibile da soddisfare ovvero risulti per Elettromek eccessivamente onerosa ai sensi dell’art. 130, comma 4, del Codice del Consumo.

vedi espletamento garanzia prodotto

9 - Diritto di recesso del Consumatori (ai sensi del Dlgs. 206/2005)

Il Consumatore ha in ogni caso il diritto di recedere dal Contratto di Vendita, senza alcuna penalità e senza specificarne il motivo, entro il termine di 10 gg. lavorativi, decorrente dal giorno del ricevimento del/i Prodotto/i.

 

Il diritto non si applica sui Prodotti personalizzati, su misura (acquistati a peso, al metro o al taglio) e sui prodotti forniti che non fanno capo al deposito principale Elettromek.

 

Nel caso in cui il Consumatore decida di avvalersi del diritto di recesso per uno o più Prodotti ordinati, potrà darne comunicazione a Elettromek  a mezzo posta elettronica.

 

Il reso del bene dovrà soddisfare alcuni requisiti:

 

- Il prodotto deve trovarsi nello stesso stato nel quale è stato consegnato e dovrà conservare il suo imballo originale integro 

 

Per un’immediata identificazione del reso si richiede di apporre sull’imballo una eventuale dicitura indicata dalla ditta Elettromek.

- La spedizione del Prodotto è sotto completa responsabilità del consumatore che dovrà valutare attentamente l’affidabilità dello spedizioniere da utilizzare. In caso di danneggiamento del bene durante il trasporto, Elettromek darà comunicazione al Consumatore dell'accaduto per consentirgli di sporgere tempestivamente denuncia nei confronti del corriere da lui scelto e ottenere il rimborso del valore del bene (se assicurato).

- Non verranno accettati resi inviati ad indirizzi diversi da quelli indicati dalla Elettromek.

 

La riconsegna del Prodotto dovrà comunque avvenire al più tardi entro 10 giorni lavorativi (farà fede tra le Parti la data di consegna all’ufficio postale o allo spedizioniere) dalla data di comunicazione a Elettromek della decisione del Consumatore di recedere dal Contratto di Vendita e dovrà essere effettuata all’indirizzo del Negozio prescelto ed esplicitato sulla richiesta di preventivo. In alternativa, il Consumatore, entro i medesimi termini, potrà riconsegnare personalmente il prodotto presso un qualsiasi punto vendita indicato da Elettromek. Ai fini della scadenza del termine il Prodotto si intende restituito nel momento in cui viene consegnato all'ufficio postale accettante o allo spedizioniere o riconsegnato presso il punto vendita. In ogni caso, per aversi diritto al rimborso del prezzo pagato, il Prodotto dovrà essere restituito:

 

-          nel suo stato originario

-          completo anche degli elementi accessori del prodotto (es. cavi, manuali d’istruzioni, ecc…)

 

Le spese di restituzione del prodotto sono a carico del Consumatore.

 

Il negozio prescelto rimborserà al consumatore a mezzo bonifico bancario le somme già pagate entro 30 gg dalla data di ricevimento dei prodotti restituiti, con l’esclusione delle spese accessorie (imballo, manodopera, tasse di contrassegno ed eventuali costi supplementari al servizio di trasporto standard es. consegna al piano).

 

10- Diritto di recesso e Garanzia del Professionista

La normativa italiana prevede che il diritto di recesso è riservato esclusivamente ai Consumatori (persone fisiche che acquistano i beni non per scopi legati alla propria attività professionale, commerciale o imprenditoriale), quindi non può essere esercitato dalle persone giuridiche e dalle persone fisiche che agiscono per scopi riferibili all'attività professionale eventualmente svolta.

 

Si precisa inoltre che, per quanto attiene la Garanzia per Vizi dei Prodotti sono riconosciuti tutti i diritti previsti dagli articoli 1490 e seguenti del Codice Civile.

 

 

11 - Modalità di archiviazione del contratto

Ai sensi dell’art. 12 del d.lgs. 70/2003, Elettromek informa il Cliente  che ogni Ordine inviato verrà conservato in forma digitale/cartacea presso la sede Elettromek secondo criteri di riservatezza e sicurezza.

 

 

12 - Comunicazioni e reclami

Le comunicazioni scritte dirette a Pippohydro e gli eventuali reclami saranno ritenuti validi unicamente ove inviati all’indirizzo e-mail specificato in www.pippohydro.com o alla sede legale: Elettromek di Germanò Antonino via C. Colombo.186 titolare del marchio Pippohydro.

Elettromek risponderà utilizzando il numero telefonico, l’indirizzo di posta elettronica o l’indirizzo postale indicati dal Cliente in fase di registrazione, salvo diversamente richiesto dal Cliente.

 

 

13 - Legge applicabile e Foro competente

Le presenti Condizioni Generali sono sottoposte alla legge italiana. Ogni controversia che non trovi soluzione amichevole sarà sottoposta alla competenza esclusiva del Tribunale di Patti (ME)